ECOMANAGER

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom

Projekt

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

Korisnik:
Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću.

Suradnik:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Projekt je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 
136.201.795,88 kn

Ukupni prihvatljivih troškovi: 
106.562.974,98 kn

Iznos koji sufinancira EU: 
90.578.582,73 kn

Razdoblje provedbe projekta:
01.01.2018. – 31.12.2023.

Područje provedbe projekta:

Galerija

Cilj projekta:  je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Planirane aktivnosti:

  • Pripremne aktivnosti
  • Jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže
  • Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Opis projekta:

Ulaskom u EU Republika Hrvatska je preuzela obvezu upravljanja ekološkom mrežom (EM) koja obuhvaća oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora. Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima EM Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o., integrirati u proces gospodarenja šumama. Na taj se način izbjegava dupliranje planiranja aktivnosti različitih sektora na istim površinama. Stoga je opći cilj projekta: Osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja. To će se postići ispunjenjem sljedećih specifičnih ciljeva projekta:

SC1) Osnaživanje kapaciteta djelatnika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima EM i

SC2) Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom Natura 2000 područja kroz integraciju procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode te izradu Programa gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže (PGEM).

Program gospodarenja gospodarskom jedinicama s planom upravljanja područjem ekološkom mrežom, u daljnjem tekstu PGEM, (sukladno čl. 27. i 28. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)) je šumskogospodarski plan koji propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima, analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje provedbe plana za gospodarske jedinice javnog šumoposjednika i privatnih šumoposjednika za razdoblje od deset godina (I/1 gospodarsko polurazdoblje), te planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina (I/2 gospodarsko polurazdoblje) i za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje), a obnavlja se svakih deset godina.

Projektno područje obuhvaća 699.844,02 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH unutar 216 gospodarskih jedinica za koje će se izraditi PGEM-ovi. Od te ukupne površine projektnog područja, 490.987,644 ha (70,16 %) šuma i šumskog zemljišta nalazi se unutar EM Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajnog za ptice (POP).

Očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta izraditi će se priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom, educirati će se 35 trenera i 161 zaposlenik Hrvatskih šuma o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže te će se izraditi 216 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode i rješenja Ministarstva poljoprivrede.

Aktivnosti

JAČANJE KAPACITETA HRVATSKIH ŠUMA ZA PLANIRANJE UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Zaposlenici Hrvatskih šuma društvo s ograničenom odgovornošću imaju značajna iskustva u izradi šumskogospodarskih planova i posjeduju znanja iz biotehničkih znanosti (šumarstvo), ali postoji realni rizik nedostatka znanja iz područja prirodoslovlja i zaštite prirode koja bi mogla biti ključna za učinkovito integriranje Natura 2000 ciljeva očuvanja i mjera očuvanja u šumskogospodarske planove. Zbog prethodno navedenoga potrebna je dodatna edukacija i to posebno o prepoznavanju ciljnih vrsta i stanišnih tipova koja su značajna za ekološku mrežu., o monitoringu njihova stanja, prepoznavanju ugroženosti i razloga ugroženosti.

Kroz ovu aktivnost pripremit će se priručnik za uključivanje zahtjeva upravljanja područjima ekološke mreže u PGEM-ove., koji će biti podloga za edukaciju.

IZRADA ŠUMSKOGOSPODARSKIH PLANOVA KAO PLANOVA UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM

Ova aktivnost izravno doprinosi uspostavi mehanizma upravljanja područjima pod ekološkom mrežom Natura 2000 koji će na odgovarajući način pristupiti očuvanju vrsta/stanišnih tipova. Provedbom ove aktivnosti izradit će se 167 programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Šumskogospodarski planovi izrađeni u sklopu projekta Ecomanager sadržavat će sve elemente plana upravljanja ekološkom mrežom propisane Zakonom o zaštiti prirode  u kojeg su ugrađene obveze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, te će na taj način predstavljati sektorske Natura 2000 planove upravljanja za šumski dio Natura 2000 područja.

Novosti

ZAVRŠNA KONFERENCIJA

Održana je završna konferencija projekta na kojoj su prezentirani ostvareni rezultati projekta Ecomanager, kao strateški projekt Hrvatskih šuma za upravljanje ekološkom mrežom i izradu šumskogospodarskih

Pročitajte više »