21. OŽUJKA – SVJETSKI DAN ŠUMA

Kako bi se podsjetili na važnost očuvanja šuma. Svake godine 21. ožujka ne samo da je prvi dan proljeća već se taj datum obilježava kao Svjetski dan šuma. Svake se godine naglasak pri obilježavanju Dana šuma stavi na određenu temu. Ovogodišnja tema je „Šume i održiva proizvodnja i potrošnja“.

Održivo gospodarenje šumama i njihovo korištenje resursa ključni su za borbu protiv klimatskih promjena i doprinos prosperitetu i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija. Šume također igraju ključnu ulogu u smanjenju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja .

Drvo pomaže osigurati hranu i vodu bez bakterija u mnogim kuhinjama, izgraditi bezbroj namještaja i pribora, zamijeniti materijale štetne poput plastike, stvoriti nova vlakna za našu odjeću i, kroz tehnologiju, biti dio područja medicine ili svemirske utrke. Od vitalnog je značaja konzumirati i proizvoditi drvo na ekološki prihvatljiviji način za planet i njegove stanovnike. Zaštitimo ovaj lako obnovljiv resurs održivim gospodarenjem šumama.

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine  na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava. Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosustavi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj iznosi 2 759 039, 05 ha što čini 49 % kopnene površine države.

Za skladno i održivo korištenje šuma i šumskog zemljišta i zahvate u prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom izrađuju se šumskogospodarski planovi. Integriranje Natura 2000 ciljeva čuvanja i mjera očuvanja u šumskogospodarske planove, trebalo bi rezultirati time da se oni moji gospodare šumama u svome svakodnevnom radu koriste jednim dokumentom, umjesto da moraju konzultirati dva različita plana. Osim toga, izradom ovakvog integriranog plana izbjeći će se bilo koji mogući značajni negativni utjecaj na Natura 2000 područja.

Skip to content