PROGRAM GOSPODARENJA GOSPODARSKOM JEDINICOM S PLANOM UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE POPOVAČKE – NIZINSKE ŠUME

Naziv gospodarske jedinice izveden je iz teritorijalne pripadnosti tj. naziva općine i reljefne pripadnosti. Na području gospodarske jedinice „Popovačke – nizinske šume“ nalaze se dva područja ekološke mreže Republike Hrvatske, i to područja očuvanja značajno za vrste  i stanišne tipove – POVS (Lonjsko polje HR2000416) i područje očuvanja značajno za ptice – POP (Donja Posavina HR1000004).

Za upravljanje područjima ekološke mreže, temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (JU).

Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) utvrđena je nadležnost javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom. Osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže je provođenje mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove. One se ugrađuju u planove upravljanja područjima ekološke mreže kao i sektorske planove gospodarenja prirodnim dobrima.

Skip to content